ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงเชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์ งานครบรอบ 40 ปี ม.ราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวในการร่วมโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนวันนี้ (4 ม.ค. 54 ) ว่า ม.ราชภัฏ ภูเก็ต เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยระดับปริญญาตรีเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2554 เริ่มจำหน่ายระเบียบการและรับสมัคร ที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 53 – 20 มกราคม 54 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-240-474-7 ต่อ 108 สำหรับการรับสมัครปริญญาตรี ภาค กศ.บป. เริ่มจำหน่ายระเบียบการและรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 19 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 54 ที่สำนักโครงการ กศ.บป. ม. ราชภัฏภูเก็ต ศูนย์ กศ.บป. นาบินหลา จ.ตรัง และศูนย์ฯ กศ.บป. จ.กระบี่ ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชกูล ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075 -501240,08-1737-7013,08-1737-7028

สำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภาคพิเศษ โดยรับสมัครในระดับปริญญาเอก หลักสูตร รป.ด (รัฐประศาสนศาสตร์) ระดับปริญญาโท เปิดรับสมัคร หลักสูตร ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) หลักสูตร วท.ม. (การสื่อสารวิทยาศาสตร์) หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) หลักสูตร รป.ม. (การบริหารงานท้องถิ่น) หลักสูตร วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) หลักสูตร วท.ม. (การสร้างเสริมสุขภาพ) และหลักสูตร วท.ม. (การสื่อสารวิทยาศาสตร์) ทั้งนี้เริ่มจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 53 – 15 พฤษภาคม 54 ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-240-474-7 ต่อ 107 หรือ 08-9874-1223 และ WWW.pkru.ac.th

ทั้งนี้ ม.ราชภัฏภูเก็ตประกาศ การประกวดตราสัญลักษณ์ งานครบรอบ 40 ปี ม.ราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความหมาย และความเป็นเอกลักษณ์ของ ม. ราชภัฏภูเก็ต ในอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ดัง นั้นจึงขอเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักเรียนที่มีความสนใจส่งตราสัญลักษณ์เข้าร่วมประกวดโดยสามารถสอบถาม รายละเอียดได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น

ขอขอบพระึคุณ
สิรินทร สินอนันต์ ข่าว/พิมพ์ ปิยพันธุ์ โพธิคณารักษ์ ภาพ / โสภณ เคี่ยมการ ส.ปชส.ภูเก็ต/ทาน
ข้อมูลจาก :: เสงี่ยม เอียดตน ส.ปชส.ภูเก็ต วันที่ :: 5/1/2554