จังหวัดภูเก็ตเตรียมสร้างศาลหลักเมืองบ้านเมืองใหม่ จ.ภูเก็ต

วันที่ 15 ส.ค. 55 ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.ภูเก็ตหลังเก่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบูรณาการก่อสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
เนื่องจากปัจจุบันศาลหลักเมืองของจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งอยู่บริเวณ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีสภาพเก่าแก่ ทางจังหวัดภูเก็ตจึงเตรียมการบูรณะศาลหลักเมืองให้สวยงามและเป็นหน้าตาของจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและเปรียบเสมือนประตูเมืองของจังหวัดภูเก็ต ด้วย ซึ่งขณะนี้ทางโยธาธิการและผังเมือง สำนักศิลปากรที่ 15 และองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ได้สรุปรายละเอียดและรูปแบบแปลนศาลหลักเมือง เช่น ศาลาพักผ่อน ป้ายชื่อ ซุ้มประตูทางเข้า เรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณที่ต้องใช้ในการก่อสร้างศาลหลักเมืองได้ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น จำนวน 15 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้งบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จำนวนเงิน 5 ล้านบาท โดยหลังจากนี้จะนำเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำหนังสือพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณ และในส่วนที่ยังขาดก็จะได้จัดหางบประมาณโดยการสร้างเหรียญที่ระลึก เพื่อนำรายได้จากการเช่าบูชาเหรียญมาดำเนินการบูรณะศาลหลักเมืองต่อไป

ขอขอบพระคุณ ข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประจำวันที่ 15 ส.ค. 55